KVKK DANIŞMANLIK

KVKK DANIŞMANLIK

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Nedir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu vatandaşlar tarafınca dört gözle beklenen kanunlardan bir tanesidir. Bilgi insanların elindeki en önemli hazine olmasının yanında bununla beraber en kuvvetli silahlardan biridir. Bu nedenle insanoğlu tarih süresince bilgiyi doğrusu şahsi verilerini bir ekip kanun ve kurallar ile garanti dibine almaya çalışmışlardır. Günümüzde ise bilhassa teknoloji alanında yaşanmış olan süratli gelişmeler, bilginin daha sıkı önlemler ile korunmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle devletler de vatandaşlarının şahsi verilerini korumak için bazı kanunlar geliştirmeye başlamıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neden Hazırlandı?
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgiye erişim asla olmadığı kadar kolaylaştı. Bu vaziyet her ne kadar yaşamımıza büyük kolaylıklar sağlasa da fena niyetli olan insanların iştahını da aynı miktarda kabartıyor. Bu durumu dikkate alan bütün dünya devletleri şeklinde devletimizde vatandaşlarının şahsi verilerini, kötü niyetli insanlara karşı koruma amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu hazırladı.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Nedir? İçeriğinde Ne Var?
2010 senesinde meydana getirilen Anayasa değişikliğiyle birlikte Anayasa’nın özel hayatın gizliliğini düzenleyen 20. Maddesinde belirtilen ve temel haklardan bir tanesi olan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı, Anayasa’nın bireyin hak ve ödevlerine ilişik alakalı bölümünde yer almıştır. Aynı zamanda bu kanun Anayasa’da sınırları çizilen hak ve özgürlükler lehine lüzumlu durumlarda sınırlandırılabilir. Avrupa Birliğine ahenk sürecinde hazırlanan Kişisel Verilen Korunması Kanun Tasarısı 18 Ocak 2016 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sevk edildi.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlüğe Girişi Ve Sonraki Süreç?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uzun bir vakit tasarı gibi beklemesinin ardından, 7 Nisan 2016 senesinde resmî gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Akabinde ise sıkı bir biçimde denetleme dönemi başlamıştır. Bu biçimde kişisel verilerin işlenmesinden, özel yaşamın gizliliğine kadar kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak için kişisel verileri toplayan ve işleyen firmaların yükümlülükleri belirlenmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Amacı Nedir?
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, internasyonal belgeler ve mukayeseli hukuk uygulamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu kanun için gözetilen bir öteki husus ise ülkemizin ihtiyaçlarıdır. Söz konusu kanun yardımıyla kişisel verilerin modern standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun İçeriği Nedir?
Kanun genel hatlarıyla kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek  ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektedir. Kişinin mahremiyetinin korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da yeniden bu kapsamda değerlendiriliyor. Kanun ile birlikte kişisel verilerin gelişi güzel bir biçimde toplanması ve yetkisiz olan kişilerin erişimine açılması, ifşa edilmesi yada gaye dışı yahut kötüye kullanılması sınırlandırılmıştır.

Kişisel Verilen Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?
Söz mevzusu kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişileri ve bu verileri tamamen yada kısmen otomatik bir biçimde yada herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak şartıyla otomatik olmayan yollar ile işleyen gerçek ve tüzel kişiler ile alakalı uygulanıyor. Başka bir deyişle kişisel verilerin bir kısmını yada tamamını işleyen hepimiz bu kanun kapsamındadır.
Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedilmesinden dolayı hak ehliyetine haiz olan hepimiz bu kanun kapsamındadır. Ancak söz konusu Kanunda ‘kişisel verileri işlenen gerçek kişiler’ ifadesinin kullanılmasından dolayı, kişisel  verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanun kapsamında yer almamaktadır. Veri işleme faaliyetini oluşturan tarafında ise Kanunda gerçek şahıs tüzel şahıs şeklinde bir ayrıma gidilmemiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Nedir?
Kişisel verilerin korunması, toplanan verilerin işlenmesinin disiplin altına alınması olarak adlandırılabilir. Daha değişik bir açıdan bakıldığında ise temelde toplanan verilerin korunması amaçlanmaz. Koruma sağlanmaya çalışılan ise verileri işlenen kişidir. Kanunda yer edinen ifadelere gore kişileri, onlar hakkında verilerin hepsi yahut kısmen otomatik olan yahut olmayan yollar ile işlenmesinden doğabilecek olan zararlardan koruma amacına yönelmiş kişisel verilerin muhafaza edilmesine ilişik ilkelerde somutlaşmış idari, teknik ve hukuki önlemleri anlatım eder.

Kişisel Verinin Tanımı Nedir?
Kişisel veri, kimliği belli olan ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişik her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Alınan verinin gerçek kişiye ilişik olması ve bu bireyin de belirli olan yahut belirlenebilir özellikte olması gerekiyor.
Kişisel veri, gerçek kişiye ilişik olup, tüzel kişilere ilişik veriler kişisel veri tanımı kapsamına girmez. Dolayısıyla, bir firmanın ticaret unvanı yahut adresi şeklinde tüzel kişiliğe ilişik bilgiler (bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecekleri durumlar haricinde) kişisel veri olarak sayılamaz.

Her türlü bilgi: Bu anlatım son aşama geniş tanımı kapsamakla birlikte, bir gerçek bireyin; adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri şeklinde kişinin ancak kimliğini ortaya koyan detayları değil; telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyak güvenlik numarası şeklinde kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir kılan bütün veriler kişisel veri olarak kabul edilebiliyor.

Bu noktada mühim olan verinin doğrusu bilginin şahıs ile ilişkilendiriliyor olması yahut onu tanımlayabiliyor olmasıdır. Takma adlar da kişiyi tanımlayabilme özelliği taşımış olduğu durumlarda kişisel veri olarak tanımlanabilir. Kişisel verileriler ve kapsamı genel hatlarıyla bu biçimde tanımlanabilir.

Şirketimiz profesyonel IT Uzmanları, Sertifikalı Hacker'lar ve Tecrübeli Avukatlar ile KVKK danışmanlığı vermektedir. Şirketinizin kvkk sürecini baştan sonra yönetiyor ve kvk kanununa uygun hale getiriyoruz.
Bizden teklif almayı unutmayınız.

KVKK DANIŞMANLIK İÇİN HEMEN TEKLİF AL

DİĞER HİZMETLERİMİZ